Klauzula Instagram - Pogorzelski Nieruchomości - Biuro Nieruchomości

Informacja RODO dotycząca profilu Pogorzelski Nieruchomości sp. z o.o. pod nazwą „Pogorzelski Nieruchomości” na portalu Instagram

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pogorzelski Nieruchomości sp. z o.o., KRS: 0000788081, NIP: 1182194937, REGON: 383447684.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się pod adresem email: kontakt@pogorzelski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

  1. dokonały subskrypcji profilu,
  2. opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu lub udostępniły którykolwiek z postów na swoim profilu,
  3. wysłały wiadomość prywatną poprzez funkcję „wyślij wiadomość” do administratora profilu
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu prowadzenia profilu Administratora na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram oraz w celu informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowania różnych wydarzeń, budowania oraz utrzymania społeczności z nami związanej,
  2. w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram – komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora,
  3. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu,
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
  6. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania profilu Administratora.

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

  1. podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,
  2. dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram, zdjęcie profilowe,
  3. informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi, np. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym profilu zdjęcia,
  4. wraz z Instagram Ireland Limited dane będą przetwarzane na potrzeby statystyk strony. Więcej na ten temat znajdą Państwo pod linkiem: https://help.instagram.com/
 1. Odbiorcy danych:

Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:

  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. właścicielowi portalu społecznościowego Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Instagram,
  3. osobom odwiedzającym portal Instagram (osobom zainteresowanym publikacjami).
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Instagram klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Instagram pod adresem https://help.instagram.com/

 1. Okres przechowywania danych:
  1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
  3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
  4. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „InstagramIreland Limited” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Instagram wynoszący 2 lata.,
  5. w związku ze specyfikacją portalu Instagram informacje o osobach obserwujących profil, o polubieniach, a także o treści komentarzy, postach i innych informacjach dostarczanych przez użytkowników są jawne,
  6. Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilu, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu.
 1. Państwa prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Informacje o źródle danych:

Państwa dane uzyskujemy od firmy Instagram, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na profilu Administratora.

 1. Pozostałe informacje:
  1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Instagram, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt, wyświetlanie informacji od Administratora profilu.
  2. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Dane osobowe Administrator uzyskuje od dostawcy Instagram oraz z publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na profilu Administratora.